6-May

dunhill &MICHAEL KORS  

dunhill&MICHAEL KORS


 

 

1st-May

把「心」放在事情上,不要把「事情」放在心上----->每日經典一句,分享給大家


 

可以說是窩在家裡整整快兩個月哩 

身體的不適警報尚未完全解除~

kari's diary 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()